ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

680 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-743854

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022