ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2556

UserFiles/File/2556-03-08 13-06-09_0002.jpg

UserFiles/File/2556-03-08 13-06-54_0003.jpg

UserFiles/File/ประชาสัมพันธ์แจ้งโครงการตรวจ 2555 ครั้งที่ 1(1).pdfวันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา : งานอนามัยและสุขาภิบาล
อ่าน : 556

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022