ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยเทรนขาวใส เสี่ยงอันตราย

UserFiles/File/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1(1).pdfวันที่ : 5 เม.ย. 2556
ที่มา : งานอนามัยและสุขาภิบาล
อ่าน : 531

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022