ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 13วันที่ : 13 ธ.ค. 2556
ที่มา : งานอนามัยและสุขาภิบาล
อ่าน : 455

 

 

ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4297 0021  ต่อ 301  โทรสาร 0 4297 0022